Some Notes for First Time Directors and Actors on the Set

Below are a few notes that may be useful for a first time director and actors on the set. It is not intended as a complete treatment of the art and has been written in the most simplistic and hopefully practical way … More Some Notes for First Time Directors and Actors on the Set

Advertisements

[20160920] Workshop Heinrich Hadding

Trong tiếng Đức, chữ screen writer có nghĩa là director instructor. Nhưng với tôi, một kịch bản bao gồm hai phần: instruction và inspiration. Nó vừa phải có tính kĩ thuật, chính xác để định hình công việc cụ thể cho từng thành phần trong đoàn phim; đồng thời, nó cũng phải truyền cảm hứng cho người đọc … More [20160920] Workshop Heinrich Hadding

Ghi chú về Nhập môn phân tích cấu trúc truyện kể của Roland Barthes

Về cơ bản, có thể chia cấu trúc truyện kể ra làm ba cấp độ: chức năng, hành động, tường thuật. Trong đó, cấp độ chức năng như tên gọi của nó đóng vai trò chính trong việc tác động đến diễn biến truyện bởi những đơn vị của nó tạo nên sự liên kết giữa các sự kiện trong câu chuyện … More Ghi chú về Nhập môn phân tích cấu trúc truyện kể của Roland Barthes

Talking with Kay on an eclipse day

The bed scene in The English patient when the Count create the name for his lover’s body. But at the end of the film, we know it is the wrong name. The way he create the name not only express his love but also let the audience know about his possessiveness which is also right for him because he is the Count. This is the artistic way and the relevant, not cliché way … More Talking with Kay on an eclipse day